Algemene voorwaarden, van toepassing op online cursussen & trainingen.

Lees deze algemene voorwaarden goed door!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met FlexTeksten.nl.


Artikel 2 - Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Het aanbod van FlexTeksten.nl is vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling plaatst via de website FlexTeksten.nl en u de betaling heeft voldaan.


Artikel 3 - Prijzen en betaling

 1. De prijzen van de cursussen zijn zoals vermeld op de website FlexTeksten.nl.
 2. Betaling kan geschieden via de op de website FlexTeksten.nl aangeboden betaalmethoden.


Artikel 4 - Toegang tot de cursus

 1. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail de inloggegevens voor de cursus.
 2. U heeft direct na ontvangst van de inloggegevens toegang tot de cursusmaterialen.


Artikel 5 - Annulering en restitutie

 1. Het is niet mogelijk om een bestelling te annuleren of te retourneren.
 2. U heeft geen recht op restitutie van de cursuskosten, ongeacht of u de cursus wel of niet heeft afgerond.


Artikel 6 - Intellectueel eigendom

 1. De cursusmaterialen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is niet toegestaan om de cursusmaterialen te kopiëren, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder toestemming van FlexTeksten.nl.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. FlexTeksten.nl is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het volgen van de cursus.
 2. FlexTeksten.nl is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de cursusmaterialen.


Artikel 8 - Geschillen


 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en FlexTeksten.nl kunnen worden gemeld via de contactpagina. Naar aanleiding van de geschillen zal naar een passende oplossing worden gekeken.


Artikel 9 - Overige bepalingen

 1. FlexTeksten.nl is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking op het moment dat deze op de website FlexTeksten.nl worden gepubliceerd.


Artikel 10 - Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
 2. In geval van een geschil over de inhoud of uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
Bouw jouw website in één dag!